Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Przerwanie budowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu w dniu 26.07.2012 r. odstąpiło od kontraktu zawartego z Hydrobudową Polska S.A. na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu.

Powodem takiej decyzji było nie wywiązywanie się Wykonawcy z terminowej realizacji zadań wynikających z kontraktu i w związku z tym powstanie opóźnień, które uniemożliwiają ukończenie realizacji Zakładu w ustalonym terminie.

Projekt „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” miał być gotowy w maju 2013 roku. Niestety opóźnienia w realizacji osiągnęły już ponad pół roku. Ukończenie inwestycji w zakładanym terminie stało się niemożliwe. Wobec braku jakichkolwiek prac na placu budowy i braku działań naprawczych generalnego wykonawcy, do których został wcześniej wezwany, Beneficjent podjął decyzję o odstąpieniu od umowy. W dniu 13.08.2012 r. skutecznie zakończyła się współpraca z Hydrobudową Polska S.A. W dniu 13.09.2012 r. sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Hydrobudowy obejmującej likwidację majątku Spółki.

Do tego czasu zostały wykonane następujące prace:

 • opracowanie dokumentacji projektowej zakładu i uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń na budowę,
 • wycinka drzew i krzewów,
 • budowa trafostacji wraz z przyłączem energetycznym (fot),
 • rozpoczęcie prac związanych z niwelacją terenu,
 • rozpoczęcie budowy studni wierconej – odwiert i obudowa otworu.

Przerwanie budowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu

Obecnie trwają prace związane z rozliczeniem wykonanych robót.
Zmiana wykonawcy w czasie realizacji inwestycji nie jest dla inwestora sytuacją komfortową, jednakże Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zdeterminowane jest do ukończenia realizacji Projektu. Aby dokończyć budowę RZZO w Dębowcu, Beneficjent zmuszony jest do wyboru w drodze postępowania przetargowego nowego wykonawcy.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - RZZO w Dębowcu - PGK Zamość