PGK Sp.z o.o. w Zamościu
Zespół badań i analiz wody tel.: 84 6381 201, 84 6381 217
Dla kogo jesteśmy
 • Instytucje
 • Klienci Indywidualni
O co najczęściej pytają Klienci
 • Czy woda w mojej studni nadaje się do picia?
 • Prowadzę zakład/firmę. Czy woda której używam spełnia wymagania prawne?
 • Przepisy prawa obligują mnie do składania sprawozdania o jakości używanej wody. Czy mogę je u Was wykonać?
W czym pomagamy naszym Klientom
 • Badamy próbki wody pod kątem właściwości fizykochemicznych
 • Badamy próbki wody pod kątem obecności szkodliwych mikroorganizmów
 • Oferujemy profesjonalną usługę pobrania próbek, aby wyniki badania nie mogły zostać zakwestionowane przez organ kontrolny
Zatwierdzenie PPIS
 • Stosowane przez nas metody badań są zatwierdzone przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Zamościu.
 • Wyniki naszych badań są uznawane przez SANEPID.
Terminy pobierania / przyjmowania próbek:
 • do badań mikrobiologicznych : poniedziałek - wtorek w godz. 8 - 11
 • do badań fizykochemicznych : poniedziałek - piątek w godz. 8 -11
Oferta niestandardowa:
 • Monitorning przeglądowy
 • Badania wykonywane przez akredytowanych podwykonawców (Legionella sp.)
Dane kontaktowe:
 • ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
 • tel.: 84 6381 201, 84 6381 217
 • email: pracownia-wody@pgk.zamosc.pl
Ochrona danych osobowych:

Jeśli jesteś osobą fizyczną i zlecisz nam badanie próbek wody, to w celu zawarcia i realizacji umowy będziesz musiał przekazać wymagane dane osobowe. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, z siedzibą ul. Krucza 10, 22 – 400 Zamość, stanie się Administratorem przekazanych przez ciebie danych osobowych.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez pocztę elektroniczną na adres e‑mail: iod@pgk.zamosc.pl, telefonicznie pod ogólnym numerem telefonu przedsiębiorstwa: +48 84 638 12 00, lub pisemnie na adres naszej siedziby, tj. ul. Krucza 10, 22–400 Zamość.

  Po co nam Twoje dane osobowe:
 1. w celu zawarcia umowy/zlecenia na pobranie próbek wody i/lub wykonanie badań laboratoryjnych
 2. do wypełniania naszych obowiązków na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 3. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
 4. do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
 5. do badania satysfakcji klientów i określania jakości usług

  W zależności od tego z jakich naszych usług będziesz korzystać, możemy potrzebować m.in.:
 1. podstawowych danych identyfikacyjnych (imiona, nazwiska)
 2. numeru telefonu do kontaktu w sprawach realizacji umowy
 3. adresu do korespondencji
 4. adresu e-mail
 5. adresu posesji, którego dotyczy świadczona przez nas usługa
 6. informacji o własnym ujęciu wody

Jeśli będzie to konieczne udostępnimy Twoje dane wyłącznie osobom przez nas upoważnionym, podmiotom realizującym dla nas obsługę prawną i informatyczną. Podmioty te, na podstawie zawartych z nami umów, gwarantują zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie Twoich danych spełniało wymogi RODO i chroniło Twoje prawa.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Twoje dane:
 1. przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia
 2. przechowujemy przez okres jej obowiązywania
 3. po jej zakończeniu przetwarzamy do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, z uwzględnieniem okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń
  Przysługuje Ci:
 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
 3. Prawo do usunięcia danych, jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy je przetwarzali
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego
 6. Prawo do przenoszenia danych
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeśli przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody
  Podanie przez Ciebie danych jest:
 1. warunkiem zawarcia umowy
 2. warunkiem realizacji umowy
 3. realizacji wniosku o przesyłanie korespondenci papierowej na wskazany adres
 4. realizacji wniosku o przesyłanie korespondenci elektronicznej na wskazany adres
  Jeżeli nie podasz danych:
 1. możemy odmówić zawarcia umowy
 2. nie będziemy w stanie zrealizować usługi